Foton till akvareller

De här bilderna är fotografier som är omgjorda till “akvareller” i Photoshop. Ett fint verktyg där man kan göra ändringar och manipulationer i bilden utan att det syns i den slutgiltiga bilden. Miljöerna är ändrade. Till exempel så är fasaderna på husen omgjorda så att man inte ska kunna känna igen dem. I en del fall är vattendragen ändrade och nya vattenvägar inlagda. – Det här verktyget skulle man kunna använda till rekonstruktioner av miljöer, till exempel i en arkeologisk rapport.

Rapporten heter Kulturmiljöers känslighet – Metod för att bedöma kulturmiljöers känslighet i samband med vattenvårdsåtgärder som innebär fysiska miljöanpassningar vid sjöar och vattendrag från Riksantikvarieämbetet.
(Länk: http://raa.diva-portal.org/smash/get/diva2:1313708/FULLTEXT02.pdf  OBS det tar en stund att få upp hela rapporten).